Duyurular

TAPV Seyahat ve Organizasyon Hizmetleri İhale İlanı – SONLANDI

Başvuru alımı sonlanmıştır.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu’nu Güçlendirme Projesi kapsamında yürütülecek olan Seyahat ve Organizasyon Hizmetleri için ihale ilanıdır.

     1. Sözleşme makamıyla ilgili bilgiler:

a. Sözleşme makamının,

Adı:Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Adresi: Kültür Mahallesi Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon Numarası: 0 (212) 257 79 41

Email Adresi: [email protected]

b. İhale dosyası, ilanın referans numarası (Ref:AB-2021-0068) verilerek [email protected] adresinden ve Sözleşme Makamının adresinden temin edilebilir.

      2. İhaleye konu olan hizmetler:

Niteliği, türü a.              6 ilde çalıştay organizasyon hizmeti                                          (Bütçe Satırı: 5.5.3)

b.              Brüksel ziyareti organizasyon hizmeti                                        (Bütçe Satırı: 5.5.5.)

c.              Ankara ziyaretleri organizasyon hizmeti                                     (Bütçe Satırı: 5.5.6.)

d.              Kapanış toplantısı organizasyon hizmeti                                    (Bütçe Satırı: 5.5.7.)

e.              Brüksel ziyareti seyahat hizmeti                                                (Bütçe Satırı: 2.1.2.)

f.               6 ilde çalıştay seyahat hizmeti                                                  (Bütçe Satırı: 2.2.8.)

g.              Ankara ziyaretleri seyahat hizmeti                                             (Bütçe Satırı: 2.2.9.)

h.              Kapanış toplantısı seyahat hizmeti                                            (Bütçe Satırı: 2.2.10)

Süresi İşe başlama tarihi 07.01.2022  işin bitiş tarihi 06.01.2023

 

Yukarıdaki hizmetlerin tedariki topluca ihale edilecektir. Beklenen hizmetlerle ilgili bilgi ihale dosyası Ek1-İş Tanımı bölümünde verilmiştir. Burada belirtilen hizmetlerin tamamı için teklif verilmesi gerekmektedir. Sözleşme bir bütün olarak ihale edilecek ve değerlendirilecektir.

    3.İhale takvimi:

Faaliyet adı Tarih
İhale çağrısı ve teklif alım başlangıcı 29.11.2021
Soruların gönderimi için son tarih 22.12.2021
Soruların yanıtlanacağı son tarih 24.12.2021
Teklif alım son tarih ve saat 30.12.2021 16.30
İhalenin değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanması 05.01.2022
İhaleyi kazanan kuruma ve kazanmayanlara değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmesi 05.01.2022
İhaleyi kazanan kurumla sözleşmesinin imzalanması 07.01.2022
İş başlangıcı ve hazırlık toplantısı 07.01.2022-10.01.2022

 

 1. Ek bilgi talepleri:

İhaleye ilişkin ek bilgi talepleri [email protected] adresine e-posta gönderilerek yazılı olarak iletilebilir. Bu adrese 22 Aralık 2021’a kadar iletilen sorular dikkate alınacak ve gelen soruların yanıtları ihale dosyası talep eden tüm firmalara yukarıda belirtilen hesap üzerinden en geç 24 Aralık 2021 tarihinde aynı hesap üzerinden yazılı olarak gönderilecektir. İstekliler Sözleşme Makamından sözlü bilgi talep edemezler.

 1. İhale Hazırlığı Sırasında Tahakkuk eden Masraflar:

Teklifin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün bu masraflar İstekli tarafından karşılanacaktır.

 1. Tekliflerin Mülkiyeti:

İhale Makamı işbu ihale prosedürü altında alınan bütün tekliflerin mülkiyetine sahiptir; istekliler tekliflerinin kendilerine iade edilmesini talep etme hakkına sahip değildir.

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile seçim kriterleri:

a.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:

ı.Teklif vermeye yetkili tüzel kişi olduğunu gösteren İmza Sirküleri

ıı.Faaliyet Belgesi

ııı.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

ıv.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

b.Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

ı.Ekonomik ve mali kapasite: İsteklinin son 3 yıl ortalama cirosu yıllık 300,000 TL’yi aşmalıdır. (Ek-3 Teklif Sunum Formu, madde 3)

ıı.Mesleki kapasite:

  1. İsteklinin en az 2 sabit personele sahip olması (Ek-3 Teklif Sunum Formu- madde 4)
  2. İsteklinin [konsorsiyum ise konsorsiyum üyelerinden en az birinin) en az 3 yıllık IATA üyelik belgesi veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) A Sınıfı Belgesi veya A sınıfı Turizm Belgesi olması

ııı.Teknik kapasite:

   1. İstekli son 3 yıl içinde uluslararası düzeyde turizm, kongre, konferans ve seyahat organizasyonu yapmış olmalıdır.
   2. İstekli son 3 yıl içinde en az 3 adet hak temelli sivil toplum organizasyonu yapmış olmalıdır.
   3. İstekli son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimine sahip olmalıdır. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, çalıştay, seminer, saha gezisi organizasyonlarıdır. (benzer işler için hizmet vermiş olduğu 3 kurumdan referans, güncel müşteri listesi, benzer işlere dair portfolyo).
   4. Madde 1, 2 ve 3 ile ilgili benzer işler, liste ve referanslar portfolyoda sunulmalıdır.

       8.Teknik Teklif:

a.Teklif Sunum Formu Ek-3 doldurulmalıdır.

b.Teknik Teklif Dosyası asgari olarak Ek-4 formatında belirtilen bilgileri içermeli ve İşin Tanımındaki hizmetlerin sunumuna ilişkin teknik bilgi sunulmalıdır.

      9.Finansal Teklif:

a.Maliye Bakanlığı tarafından verilen 29.04.2020 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2020/E.58 sayılı belgeyle, bu proje kapsamında yapılacak harcamalar KDV’den istisna tutulmuştur. Bu doğrultuda, fiyata KDV dâhil edilmemelidir.

b.Ek-5 formatı esas alınmalı, birim maliyetler sunularak toplam maliyet belirtilmelidir.

c.İşin gerçekleşmesi için gerekli azami ücretleri kapsamalıdır.

       10.Tekliflerin sunumu:

Teklifler aşağıdaki adrese elden yada posta ile teslim edilmelidir. Teklif alın son tarih ve saatinden (30.12.2021 saat 16.30) sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi

34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0 (212) 257 79 41

Teklif, eş zamanlarda, ayrı zarflarda sunulacak ‘Teknik’ ve ‘Finansal’ kısımlardan oluşmalıdır. Teknik teklif ve finansal teklif zarflarında bir ‘Orijinal’ ve bir ‘Kopya’ olarak belirtilen 2’şer nüsha teklif bulunmalıdır. İki ayrı ve kapalı zarfın üzerinde “Teknik Teklif (A)” ve “Finansal Teklif (B)” yazmalıdır. Fiyat teklifi haricinde teklifle ilgili bütün kısımlar Zarf A’da bulunmalıdır. Bu sunum şekli fiyattan bağımsız olarak teklifin teknik kalitesi için gereklidir. Ayrı zarflarda teknik ve finansal teklif talep edilmesinin amacı, değerlendirme yapanların teknik kapasiteleri değerlendirirken fiyattan etkilenmemelerini sağlamaktır. Bu kurala uyulmaması, yani tek bir zarf sunulması, teknik teklifte fiyata atıfta bulunulması vb. teklifin reddedilmesine sebebiyet verecektir.

Zarfların Üzerine Yazılacak bilgi:

İhale prosedürünün referans kodu: AB-2021-0068

“İhale Oturumundan Önce Açmayınız” yazısı

İsteklinin adı

“Teknik Teklif (A)” veya “Finansal Teklif (B)”

 1. Birkaç firma konsorsiyum halinde başvurabilir. 

    12.İhalenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

                a.FİYAT: Ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır.

               b.ÖDEME: Ödemeler gerçekleşen hizmet bedellerinin belirtildiği fatura, ilgili fatura ekleri ve hizmet kabulü karşılığında 5 iş günü içinde yapılacaktır.

               c.DEĞERLENDİRME: Teklifler ihale değerlendirme komisyonu tarafından belirtilen tarihte açılacaktır. Her bir teklifin teknik puanlaması 100 puan üzerinden olur ve teknik değerlendirme Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Teknik puan Organizasyon ve Metodoloji, Firmanın Sektör Spesifik Deneyimi ve Etkinlik Yöneticisi Özgeçmişi için verilen puanların toplamıdır. Teklifin teknik puanı değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Ortalama teknik puanın 70 puan altında kalması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır ve isteklinin fiyat teklifi açılmayacaktır. 70 puanın üstündeki teklifler finansal değerlendirmeye alınır. %70/%30 esasına göre teknik teklifin kalitesinin fiyat teklifine olan ağırlığı hesaplanarak nihai puan belirlenir.

              d.GEÇERLİLİK TARİHİ: Teklifiniz, teklif tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacaktır.

     13.İmza ve Sözleşmenin Geçerli Hale Gelmesi:

Sözleşme Makamı ihale sonucunu yazılı olarak İsteklilere bildirecektir. Sözleşme aşamasında “SGK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazıları ve vergi kayıt belgesinin kopyası talep edilecektir.

 1. İhale İptali:

Sözleşme Makamı ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutar. Aşağıdaki durumlarda ihale iptal edilebilir:

a.Teknik olarak kabul edilebilir teklif gelmemesi,

b.Mücbir sebep oluşması,

c.Sunulan finansal tekliflerin bütçeyi aşması,

d.Prosedürde adil rekabetin engellenmesi, dolandırıcılık, düzensizlik ve önemli hatalar bulunması.

Saygılarımızla,

Bilgi: Aşağıdaki ekleri içeren ihale dosyaları:

 • Ek-1: İş Tanımı
 • Ek-2: Tedarikçi Bilgi Formu
 • Ek-3: Teklif Sunum Formu
 • Ek-4: Teknik Teklif Formatı
 • Ek-5: Finansal Teklif Formatı
 • Ek-6: Hizmet Alımı İhalesi için Değerlendirme Tablosu
 • Ek-7: Taslak Sözleşme