Haberler

İhaleye Davet: “Hatay Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Kadınları Güçlendirme Projesi” kapsamında yararlanıcılara dağıtılacak kitlerin alımı

İhale Başlığı: “Hatay Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile Kadınları Güçlendirme Projesi” kapsamında yararlanıcılara dağıtılacak kitlerin alımı.

Referans No: KGP/DR 2024-0053

Sayın Yetkili;

 1. Aşağıdaki malların tedariki için teknik teklifinizi ve fiyat teklifinizi sunmak üzere davet edildiniz:
 1. Kit-1: Gebe-Lohusa Kiti-1
 2. Kit-2: Gebe- Lohusa Kiti-2
 3. Kit-3: Kadın Kiti-1
 4. Kit-4: Kadın Kiti- 2
 5. İstenilen malzemelerle ilgili bilgilere Ek-1’de yer verilmiştir.
 6. Bu şartnamede yer alan malzemelerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bir bütün olarak ihale edilecek ve değerlendirilecektir.
 7. İhale Takvimi aşağıdaki gibidir:
Faaliyet adı Tarih
İhale çağrısı ve teklif alım başlangıcı 07.06.2024
Soruların gönderimi için son tarih 26.06.2024
Soruların yanıtlanacağı son tarih 28.06.2024
Teklif alım son tarih ve saat 1.07.2024 – 16:30
İhalenin değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanması 2-3.07.2024
İhaleyi kazanan kuruma ve kazanmayanlara değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmesi 4.07.2024
İhaleyi kazanan kurumla sözleşmesinin imzalanması 5.07.2024
İş başlangıcı 5.07.2024

Not: Değerlendirme tarihi ve sonrasındaki tarihler ihtiyaca göre değişebilir.

 • Belirtilen formatta hazırlanmış teklif(ler)iniz aşağıdaki adrese teslim edilmelidir:

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi

34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0 (212) 257 79 41

Teknik Teklif ve Mali Teklif, eş zamanlı olarak, iki ayrı kapalı zarfta sunulacaktır ve üzerlerine “Teknik Teklif” ve “Mali Teklif” yazılacaktır. Mali teklif ve ekleri dışındaki tüm belgeler Teknik Teklif zarfına konulacaktır. Zarfların üzerinde KGP/DR 2024-0053 referans numarası ve firma ismi bulunacaktır. Ürün kataloğu teknik teklif içerisine konulacaktır. Numuneler tekliflerle beraber her kit ayrı pakette olacak şekilde teslim edilecektir. Numune paketleri üzerinde de KGP/DR 2024-0053 referans numarası ve firma ismi bulunacaktır. Teklif alım tarihinden sonra sunulan teklifler ve numuneler değerlendirilmeyecektir.

 1. Teknik teklif, kit içeriklerinin teknik özelliklerini (Ek-2), Ek1’de istenilen ISO ve/veya TSE kalite belgelerinin/standartlarının veya benzeri belgelerin bir kopyasını içermelidir. Teklif edilen her ürün ilgili Türk Yönetmeliklerine tamamen uygun olmalıdır.
 2. Teknik teklif ve fiyat teklifi 01.07.2024 tarihi saat 16:30’a kadar elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir. Elden teslim edilen teklifler için teslim tutanağı imzalanacaktır.
 3. İhalenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:
 1. FİYAT: Ödemeler Türk Lirası (TRY) cinsinden yapılacaktır.
 2. ÖDEME: Ödemeler yalnızca projeden sorumlu kişi tarafından işin başarıyla tamamlandığının onaylanmasından sonra başlatılacaktır. TAPV’ nin standart ödeme koşulları, kitlerin teslimi, belgelerin sırayla alınmasından sonra Fatura kesiminden sonraki 14 iş günü içerisinde gerçekleşir.
 3. DEĞERLENDİRME: Teknik ve mali değerlendirme olarak iki ayrı değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme ayrıntılı olarak “5. Teklif Değerlendirme” bölümünde açıklanmıştır.
 4. GEÇERLİLİK TARİHİ: Teklifiniz, teklif tarihinizden itibaren 60 gün süreyle geçerli olacaktır.
 1. Daha fazla bilgi [email protected] adresinden yazılı olarak istenebilir. Bu adrese 26.06.2024 tarihi saat 17.00’a kadar iletilen sorular dikkate alınacak ve gelen soruların yanıtları teklif istenen tüm firmalara aynı adresten 14.06.2024 ve 28.06.2024 tarihinde aynı adresten yazılı olarak gönderilecektir. Ayrıntılar “3. Alınacak Malın Tanımı, Kapsamı Ve Teknik Şartnamesi” başlığı altındaki “Açıklama Talepleri” altındadır.
 2. İhaleyi kazanmanız durumunda sunmanız istenilecek belgeler:
 3. “SGK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazıları.

Saygılarımızla,

Bilgi: Aşağıdaki ekleri içeren ihale dosyaları:

 • Ek -1: Teknik Özellikler/Gereksinimler
 • Ek-2: Teknik Teklif Formu
 • Ek -3: Mali Teklif Formu
 • Ek-4: Tedarikçi Bilgi Formu
 • Ek-5: Tüzel Kişilik Formu
 • Ek-6: Taslak Sözleşme
 • Ek-7: Basılacak Logo ve görseller

Hatay CSÜS ile Kadınları Güçlendirme Projesi için Kit Alım Şartnamesi

Ref: KGP/DR 2024-0053

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı)

 • GİRİŞ

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 1985 yılında koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sunulmakta olan anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarını desteklemek üzere kurulmuştur. TAPV cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hak temelli bir yaklaşım ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda cinsel eğitim, güvenli annelik, üreme sağlığı riskleri, doğurganlığın düzenlenmesi, cinsel sağlık ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konularında çalışmalar yürütmekte ve yerel yönetimler ile işbirliği kurarak hassas grupların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimini güçlendirmek üzere çalışmaktadır.

Hatay CSÜS ile Kadınları Güçlendirme projesinin genel amacı, deprem sonrasında Hatay ilinde yaşayan kadınların cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları konusundaki bilgi ve hizmetlere erişimlerini geliştirerek güçlendirilmelerini sağlamaktır. Toplum temelli modelle saha çalışmaları kapsamında kadınlara kadın sağlığı sorunları ve aile planlaması hakkında bilgilendirme, danışmanlık ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bu kapsamda görüşülen kadınlara kadın kitleri, gebe ve lohusa kitleri verilecektir. TAP Vakfı yukarıda belirtilen çalışma doğrultusunda kit alımı için teklif almak istemektedir.

 • TARAFLAR

Bu Şartname kapsamında teklif isteyen taraf Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), teklif veren taraf ise “Teklif Sahibi” olarak tanımlanmıştır.

 • ALINACAK MALIN TANIMI, KAPSAMI VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gereksinimler

TAPV Türkiye’de yerel olarak kayıtlı nitelikli üreticileri ve çözüm sağlayıcılarını Kadın, Gebe ve Lohusa Kitleri (bundan sonra “mallar” olarak anılacaktır) alımına teklifte bulunmaya davet ediyor.

Önemli: Kit içeriklerinin tam teknik özellikleri/gereksinimleri bu belgenin Ek-1- Teknik Özellikler bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Teklif isteme ve değerlendirme süreci 60 gün sürebileceği için Teklif Sahibinin teklifinin süreç tamamlanana kadar geçerli olması gerekmektedir.

İhale sonucu uygun bulunan teklif kapsamında sözleşme yapılan Teklif Sahibi yalnızca TAPV tarafından verilen satınalma siparişlerine uygun miktarda teslimat yapacaktır.

Bu İhale Daveti ve eklerinin iyice okunması önemle tavsiye edilir. Burada belirtilen prosedürlere uyulmaması, değerlendirme sürecinden diskalifiye edilmeyle sonuçlanabilir.

Not: Bu belge hiçbir şekilde firmanızla sözleşme yapma teklifi olarak yorumlanmamaktadır.

İhale Bilgileri:

Belgeler:

Aşağıdaki ekler bu Teklif Davetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Ek -1 Teknik Özellikler/Gereksinimler

Ek-2 Teknik Teklif Formu

Ek -3 Mali Teklif Formu

Ek-4 Tedarikçi Bilgi Formu

Ek-5 Tüzel Kişilik Formu

İhale Takvimi

Faaliyet adı Tarih
İhale çağrısı ve teklif alım başlangıcı 07.06.2024
Soruların gönderimi için son tarih 26.06.2024
Soruların yanıtlanacağı son tarih 28.06.2024
Teklif alım son tarih ve saat 1.07.2024 – 16:30
İhalenin değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanması 2-3.07.2024
İhaleyi kazanan kuruma ve kazanmayanlara değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmesi 4.07.2024
İhaleyi kazanan kurumla sözleşmesinin imzalanması 5.07.2024
İş başlangıcı 5.07.2024

Not: Değerlendirme tarihi ve sonrasındaki tarihler ihtiyaca göre değişebilir.

İhale duyurusunun metni ve ilgili belgeler aşağıdaki gibidir: