Mültecilerle Çalışan STK’lar İçin Kapasite Geliştirme Programı

Son yıllarda ülkelerinde yaşadıkları zorluklar sebebiyle Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmış Suriyeli mültecilerle birçok alanda çeşitli kurumlar çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarla birlikte yapılan gözlemler, mültecilerin üreme sağlığını koruyucu tutum ve davranışlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, doğru sağlık davranışlarının istenen düzeyde olmadığını gösteriyor. Kadınlar bedenleri, cinsel yaşantıları, sağlık sorunları, aile planlaması, menopoz, düşük, gebelik,  cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlarla bunların komplikasyonları gibi birçok konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Erken yaş evlilikleri – gebelikleri, sık ve çok doğumlar üreme sağlığı alanında yaygın ve yüksek riskli sosyal tablolardır.  Ataerkil toplum yapısı ve kadınların güçsüzlüğü, çok eşlilikten ev içi şiddete uzanan çizgide çocuk haklarının ve kadın haklarının ihlaline yol açarak birçok zorluk oluştururken zorunlu göç ile yaşam koşulları kadınların yaşadığı zorlukları daha da derinleştiriyor. Bu sebeple destek mekanizmalarının daha bütünsel yaklaşımını zorunlu hale getirmenin gerekliliği bir kez daha görülüyor.

Vakfımız son yıllarda mülteci çalışmaları yapan birkaç sivil toplum kuruluşa yönelik eğitimlerin yanı sıra düzenlediği eğitici eğitimlerine bu sivil toplum kuruluşlarını da katarak bu alanı desteklemeye çalışıyor. Bu çalışmalardan biri de 60 civarında hizmet birimi ile 35 ilde mültecilere hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile yapılıyor.  Önceki yıllarda birçok ASAM biriminden eğitimlerimize katılım olmasına karşın çalışan sayısının yüksek ve ihtiyacın karşılanamıyor olması nedeniyle ASAM birimlerinde çalışan sağlık hizmet sunucularının katıldığı 6 gün süreli ve üreme sağlığı odaklı bir eğitim çalışması planladık.

 Bu işbirliğinin amaçları:

  • SGDD-ASAM bünyesindeki toplum merkezlerinde üreme sağlığı yaklaşımının ana akımlaştırılması,
  • Merkezlerde çalışan saha uygulayıcılarının üreme sağlığı ve hakları konularında bilgi, tutum ve davranış bakımından güçlendirilmesi,
  • Merkezlerden hizmet alan mültecilerin bütüncül bir yaklaşımla sunulacak üreme sağlığı danışmanlığı programları ve eğitimleri aracılığıyla ruhsal ve fiziksel iyilik halinin güçlendirilmesi
  • Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılan mülteci gruplarının önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi olarak belirlendi.