KVKK E-Bülten Üyeliği Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı tarafından sunulan hizmetlerin tanıtımı  amacıyla kurulmuş olan internet sitemizde yer alan e-bülten aboneliğini onaylayan gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında vakfımızca işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla vakfımızın   internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesini dolduran gerçek kişilerden e-posta adresi elde edilmektedir. Bu kişisel veri Vakfımızca “açık rıza” hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebep Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Açık Rıza İletişim verisi E-Posta Adresi Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mail gönderim sistemine kayıt işlemlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup aşağıdaki hallerde 3. Kişiler ile paylaşılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları Aktarım Sebebi Aktarılan Veri
Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Yetkili Yazılım Firması/Uygulayıcı İletişim Firması) Veri Tabanı Oluşturulması ve İletişim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi İletişim verisi (E-Posta Adresi)
 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile vakfımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

 • İlgili kişi sıfatıyla https://www.tapv.org.tr/kvkk/basvuru-formu/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Vakfımıza,
 • Vakfımız sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte [email protected]   e-posta adresi üzerinden veya

Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.