KVKK Uyarınca Eğitimci Adayı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Adnan Saygun Caddesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok (Arka Giriş) D. 3-4 Kültür Mahallesi 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın eğitimci adaylarına sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Vakfımızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.tapv.org.tr/kvkk/  adresinde yer almaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Vakfımız eğitimci adaylarından e-posta yolu ile kişisel veriler elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak  işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır.

Hukuki Sebep Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amacı
Sözleşme Kurulması ve İfası İletişim Verisi Çalıştığı Kurum, E-Posta Adresi, Telefon Numarası Vakıf Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Kimlik Verisi Ad-Soyad, Yaş Vakıf Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Mesleki Deneyim Verisi Deneyim Bilgisi, Katıldığı diğer eğitimler, Meslek Bilgisi, Mezuniyet Durumu Vakıf Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Kurulması ve İfası Özlük Verisi Görev Vakıf Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Vakfımız, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’da 8 belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımıza aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

 • İlgili kişi sıfatıyla https://www.tapv.org.tr/kvkk/basvuru-formu/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Vakfımıza,
 • Vakfımız sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte [email protected]   e-posta adresi üzerinden veya
 • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.