Denizli Aile Sağlığı Çalışmaları (1996-2006)

Tekstil Sektörü İşçilerine Yönelik

Proje,  18-49 yaş grubu kadın ve erkeklerin üreme sağlığı, aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularında bilgi düzeylerini yükselterek, aile planlaması yöntem kullanımını arttırmayı ve üreme sağlığı konularında daha bilinçli davranılmasını, ve hizmetlerden daha fazla yararlanılmasını  amacıyla hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Proje kapsamında, Vakıf eğitimcileri, yerel personeli çalışmalar için eğitmiştir. Üreme sağlığı, doğurganlığın kontrolü, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, papsmear ve kendi kendine meme muayenesi broşürleri, hazırlanıp test edilerek bastırılmıştır. Broşürler,  fabrikalar ve halk eğitim merkezlerinde dağıtılmıştır.

Projenin hedef grubu, Denizli’de fabrika ve atölyelerde çalışmakta olan üreme çağındaki (evli veya bekar) kadın ve erkek  7.000 işçi ile  halk eğitim merkezlerinde kurslara katılmakta olan  1.000 genç kız ve kadındı.

Projenin özgün yanı, gereken insan kaynağının (proje koordinatörü, eğiticiler ve saha personeli) ve finansal desteğin yerel olarak sağlanmasıdır. Finansal desteği Denizli Sanayi Odası vermiştirr. Vakıf ise sağladığı personeli ve deneyimlerini projeye aktarmıştır.

Gençlere Yönelik

Vakfımız, 20–23 Eylül 2005 günlerinde Denizli’de, Rotary Kulüp Salonunda, Denizli Rotary Kulübünün Vakfımızla Denizli’deki orta öğrenim kurumlarında uygulayacağı eğitim programlarında çalışacak bir grup kadını “CSÜS Eğitici” lerin üreme sağlığı, iletişim ve eğitim becerilerine ilişin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları, lise öğrencilerine eğitim-sunum yapabilecek düzeye ulaştırmak için bir program çerçevesinde eğitmiştir.

Programa 15 kişi katılmıştır. Eğitim programı, temel olarak 3 gün üzerinden yapılandırılmıştır.  Ancak üç günlük eğitim programının bir gün öncesinde katılımcılarla program yürütücülerinin birbirlerini tanıması, program ve beklentilerinin paylaşılması amacıyla 3 saatlik bir oturum düzenlenmiştir.   Kontratın oluşturulması ve programın tanıtımını takiben katılımcılara, daha önceden gönderilen bilgi notları kapsamında hazırlanan ön test soru formu dağıtılmış ve yanıtlamaları istenmiştir.

Eğitim programında temel iletişim becerileri kapsamında iletişimde zamanı iyi yapılandırma, sesli-sözsüz iletişim, iletişim engelleri, ben dili, etkin dinleme kendimizi ifade etme konularına yer verilmiştir.

Katılımcılara, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili sunum yapmalarından önce, genel olarak sunum becerilerini geliştirmek ve sunum yapma korkularını üstlerinden atmalarına ortam yaratacak serbest sunumlar başlıklı bir oturum düzenlenmiştir. Söz konusu sunumların sonunda, katılımcılara program yürütücülerinden biri yazılı ve sözlü olarak geribildirim vermiş ve değerlendirme yapmıştır. Söz konusu değerlendirme ve geribildirimler, katılımcıların genel olarak sunum hazırlığı, konuşma, ses tonu, beden dili, grupla ilişkisi-dikkatlerini çekme, yanıtlama, göz teması- gibi konularda olmuştur. Diğer katılımcılar da temel olarak bu noktaları içeren birer değerlendirme formu aracılığı ile sunum yapan kişiye yazılı geribildirim vermişlerdir.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili temel konular ise, katılımcıların 15 dk lık sunumları ile işlenmiştir. Bu sunumlar, konuyla ilgili uzman konuşmacıların pekiştirme oturumları ve özel sunumları ile desteklenmiştir. Katılımcılar aşağıdaki başlıklar dâhilinde sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yapılan katılımcı sunumlarıyla, hem bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması, yanlış ya da eksik bilgilerin değiştirilmesi, hem de katılımcıların bu konuda sunum yapma becerileri için bir ortamın yaratılması, bu ortamda hem içeriğe hem de sunum becerilerine ilişkin geribildirim almaları amaçlanmıştır. Söz konusu sunumlar bu amaçla içerik ve teknik anlamda program yürütücüleri ve uzman konuşmacılar tarafından değerlendirilmiştir.

Katılımcılarla, son olarak yerelde cinsel sağlık üreme sağlığı eğiticisi olarak nasıl çalışacaklarına yönelik bir grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, eğitime katılan 15 kişinin, alt çalışma gruplarına ayrılması ve bu grupların öncelikli olarak 1 aylık bir çalışma planı hazırlamaları amaçlanmıştır.  Eğitim programı, her gün katılımcılar ve program yürütücüleri tarafından değerlendirilmiştir.

Katılımcılardan, her gün sonunda program yürütücüleri tarafından güne ilişkin değerlendirmeleri farklı yöntemlerle alınmıştır. Buna ek olarak katılımcıların programa yönelik düşünce ve önerileri, her gün eğitim sonunda oluşturulan küçük gruplardan yazılı olarak alınmıştır.

Eğitim sonunda katılımcılar 2005–2006 öğretim yılında, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak program çerçevesinde çalışacaklardır.